Vytváření map

Zvolte si základní mapu a upravte ji dle svých potřeb.

Kreslení a export

Dokreslete do mapy grafické prvky a texty. Výsledek si uložte, vytlačte nebo exportujte.

Aktivity

Zahrajte si některou ze tří zábavně-edukačních aktivit.

O edukačním programu Mapker

Mapker je editor map, který umožňuje vytváření vlastních map a výřezu z mapových děl, jednoduchou úpravou předdefinovaných map. Vytvořenou mapu je možné uložit na disk počítače, opětovně načítat, dále upravovat, vytisknout, připadne exportovat do nejvyužívanějších obrázkových formátů (PNG a JPEG). Edukační programová aplikace také obsahuje několik interaktivních soutěžních a hravých aktivit na procvičení a prozkoušení zeměpisných vědomostí.

Ve verzi 3 obsahuje program tyto mapy:

 • Česká republika
 • Slovensko
 • Afrika
 • Austrálie
 • Asie
 • Evropa
 • Jižní Amerika
 • Severní Amerika
 • Svět

S každou mapu je možné:

 • nastavovat viditelnost objektů mapy (např. států, pohoří, řek atd.) a jejich barvu
 • nastavovat viditelnost a polohu značek/popisků objektů a editovat text popisků
 • přidávat vlastní značky
 • kreslit na mapu základní geometrické tvary, přidávat texty a následně s nimi manipulovat
 • exportovat celou mapu nebo její část jako PNG nebo JPEG obrázek
 • tisknout celou mapu nebo její část

Program obsahuje také tři zábavně-vědomostní aktivity:

 • Vyzkoušej se! - z několika nabídnutých objektů je nutné vždy vybrat ten správný
 • Tref se! - je nutné trefit zaměřovačem co nejblíže správné poloze určeného města
 • Poskládej! - taháním států (krajů, okresů) myší je nutné je uložit co nejpřesněji kam patří

Další vlastnosti:

 • Lokalizace uživatelského prostředí do slovenského, anglického a německého jazyka
 • Jednoduchá instalace v prostředí platformy Adobe® AIR®
 • Mapové soubory se v prostředí operačního systému zobrazuji s vlastní ikonou a automaticky otevírají aplikaci Mapker
 • Měnitelná velikost okna aplikace
 • Nástroje ovládaní objektů mapy a kresleni v samostatných plavajících oknech
 • Posouvaní mapy myškou nebo za pomoci scrollbaru, zvětšovaní mapy kolečkem myši nebo prostřednictvím ovládací lišty, dynamické nastavováni zvětšení mapy podle velikosti okna
 • Vizuální nastaveni částí mapy pro export nebo tisk
 • Upozorněni na změny v souboru s mapou při načtení jiný mapy a skončení práce s aplikaci Mapker

Autoři

Autor: RNDr. Štefan Karolčík, PhD, © 2016
Dizajn a programovaní: Juraj Hrabovec, Jaroslava Bačkorová, Michal Kostovský © 2016
Vyrobilo: STUDIO MAX MEDIA SK, s.r.o., © 2016
Mapové podklady: Doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD; RNDr. Štefan Karolčík, PhD, © 2016

Co obsahuje

MapKer obsahuje 9 předdefinovaných map, které tvoří základ pro tvorbu vlastních map a další interaktivní vzdělávací aktivity:

 • Česká republika
 • Slovensko
 • Kontinenty: Afrika, Austrálie, Asie, Evropa, Jižní Amerika, Severní Amerika
 • mapa světa

Obsah map

Základem programu jsou vektorové mapy, obsahující dle typu mapy různé typy objektů, odlišené na mapě vlastními ikonami:
 • Description: symbol jazera jezero, vodní nádrž
 • Description: symbol rieky řeka, vodopád
 • Description: symbol štátu VÚC (mapa Slovenska), kraj (mapa České republiky), stát (ostatní mapy)
 • Description: symbol okresu okres (mapa Slovenska), obvod obce s rozšířenou působností (mapa České republiky)
 • Description: symbol rezervácie chráněné území (CHKO nebo NP na mapě Slovenska nebo České republiky)
 • Description: symbol geocelku geomorfologický celek (mapa Slovenska a České republiky), pohoří, nížiny, pouště (ostatní mapy)
 • Description: symbol mesta město
 • Description: symbol legendy hranice státu (mapa Slovenska a České republiky), hranice světadílu (Asie, Evropa), zeměpisná síť, měřítko mapy (všechny mapy)
 • Description: symbol ostrova ostrov, poloostrov (kromě Slovenska a České republiky), světadíl, kontinent (mapa světa)
 • Description: symbol mora moře, oceán (kromě Slovenska a České republiky)

Aktivity

Mapker ve verzi 3 obsahuje tři soutěžní interaktivní aktivity na procvičeni zeměpisných vědomostí. Aktivity je možné spouštět bez ohledu na právě editovanou mapu. Během aktivity je editovaná mapa skrytá, po ukončení aktivity je možné pokračovat v jejím editování. Aktivity se spouštějí tlačítky Aktivity na hlavní liště:

 • Vyzkoušej se! - tato aktivita testuje rozeznávání různých typů objektů na pozadí slepé mapy. Program v každé otázce vykreslí několik objektů (např. 5 různých řek) se značkami bez popisků. Úlohou je kliknout na značku správného objektu. Po kliknutí se ke zvolené značce zobrazí popisek (název objektu). Pokud byla odpověď špatná, zároveň se doplní popisek ke značce správné odpovědi. Správná a špatná odpověď jsou navzájem barevně odlišené.
 • Tref se! - tato aktivita je zaměřená na správný odhad polohy bodových objektů (např. měst) na pozadí slepé mapy. Úlohou je kliknout co nejpřesněji na mapě na místo, kde se má daný objekt nacházet. Po kliknutí program zabodne červenou vlaječku na označené místo a zelenou vlaječku na správné místo. Zároveň oboduje přesnost zásahu v rozmezí 0-100 bodů.
 • Poskládej! - tato aktivita je zaměřená na správné určení polohy plošných objektů (např. států, krajů, okresů). Jelikož předcházející objekty z mapy nemiznou, při dostatečném počtu otázek se postupně poskládá celá mapa. Do testu nejsou zahrnuty plošně velmi malé objekty. V každé otázce se uprostřed slepé mapy zobrazí nový objekt vykreslený žlutou barvou. Objekt je nutné myší potáhnout co nejpřesněji na jeho správné místo. Po uvolnění tlačítka myši se objekt uloží na svoje správné místo. Pokud byla poloha určena dostatečně přesně, objekt se vykreslí zelenou, pokud ne, červenou barvou. Jinak uložený objekt je vždy vykreslen výraznější barvou, aby si bylo možné zkontrolovat svoji odpověď.

Každá z aktivit má v programu zadefinovaných několik druhů testů pro některé nebo všechny mapy. Pro každý test je specifický typ objektů, obsah podkladové slepé mapy, obtížnost a počet otázek.

Po skončení testu se test vyhodnotí celkovým časem a percentuální úspěšností.

Komu je určen

Edukační softvér Mapker je určen hlavně učitelům, žakům a studentům na všech typech a stupních škol, kteří pracují s různorodými informacemi o krajině a Zemi.

Výborně se hodí při tvorbě vzdělávacích projektů, referátů, učitelských příprav a testů, ve kterých využiti speciálních tematických map vhodně doplňují textové popisy a obrázkové přílohy.
Hlavně v předmětech základní školy (Vlastivěda, Přírodověda, dále Geografia, Dějepis, Biologie, Čeština a literatura, Ochrana člověka a přírody, jako i v předmětech vyučovaných na středních školách (Geografia, Biologie, Ekologie, Dějepis, Ochrana člověka a přírody, Nauka o společnosti) a vysokých školách (společenské vědy, přírodní vědy) se jednoduché a rychle vypracovaní obrysové mapy, podle zaměřeni a konkrétního obsahu přednášky, vyučovací hodiny, nebo projektové prezentace, může stát velmi efektivním nástrojem zvyšující kvalitu, názornosti a nakonec i efektivitu poznáváni.

Mapker 3 je vynikající pomůckou pro lidi, který potřebuji jednoduchou formou upozornit na umístnění liniového, plošného anebo bodového objektu, lokalizaci záměru, rozmístění věcí neboli trasovaní cesty na kterémkoli místě na povrchu Země. Výběr z devíti podkladových map zabezpečuje použivateli vysoký komfort a maximální zjednodušeni realizace jakéhokoli kartografického anebo prostorového záměru.

Stáhnout a koupit

Ukončení podpory

Vývoj aplikace Mapker sahá ještě do roku 2006, zpočátku na platformě Macromedia Director/Flash, později po akvizici společností Adobe na platformě Adobe Air. V té době šlo o absolutně dominantní platformu pro tvorbu interaktivního a multimediálního obsahu, zastřešenou jednou z největších firem ve svém oboru na světě. Vývoj poslední verze Mapker byl ukončen v roce 2016. Přesto je stále užitečným a svým způsobem ojedinělým nástrojem pro výuku geografie, proto jsme se rozhodli ponechat jeho prodej pro případné zájemce.

V červnu 2019 firma Adobe ohlásila ukončení vývoje platformy Air (spolu s Adobe Flash) a následně i úplné ukončení podpory této platformy na konci roku 2020. Po prostudování dokumentace jsme dospěli k přesvědčení že by to nemělo mít vliv na již vytvořené projekty a nemělo by to ohrozit jejich další používání.
Bohužel, po skončení roku 2020 vidíme že to není pravda. V minulosti nainstalované verze Mapker fungují nadále, ale už není možné nainstalovat nové. Souvisí to jednak s nemožností oficiálně stáhnout Adobe Air runtime ze stránek Adobe, ale i se zneplatněných certifikátů instalátoru aplikace Mapker.

V případě, že vlastníte oficiálně zakoupenou licenci aplikace Mapker a máte problémy s jejím instalací, kontaktujte nás prosím na adrese technické podpory support[5vHmRY]mapker.sk.

Technické požadavky

Program je určený pro platformu Adobe® Air® ve verzi 3.2 pro operační systém Windows (Microsoft® Windows® XP, Windows Server 2008, Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, nebo Enterprise (včetně 64 bitových edicí) se Service Pack 2, Windows 7, nebo Windows 8 Classic). Omezeně funguje i v operačních systémech MAC OS X (verze 10.6 a výš). Minimální doporučené rozlišení displeje je 1024x768px.

Platformu Adobe® AIR® si můžete stáhnout zde: 

Licenční ujednání

Aplikaci a jakékoliv výstupy z ní (obrysové podkladové mapy a mapové výstupy) je povolené využívat výhradně pro potřeby vzdělávání a nekomerčních vzdělávacích aktivit. Jiné použití je povolené jen s písemným souhlasem autorů. Jakékoliv zásahy do aplikace nebo kterékoliv její části, včetně, ale nejen, metod reverzního inženýrství, změn instalačního procesu, konfiguračních souborů, souborů nápovědy, jsou zakázané. Výstupy z aplikace je možné použít jen s připojeným logem aplikacie. Právní vztahy neupravené smluvně při vydání a distribuci tohoto produktu sa řídí zákonem o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon) ve znění pozdějších přepisů. Všechny práva vyhrazené.