Tvorba máp

Zvoľte si základnú mapu a upravte ju podľa svojich potrieb.

Kreslenie a export

Dokreslite do mapy grafické prvky a texty. Výsledok si uložte, vytlačte alebo exportujte.

Aktivity

Zahrajte si niektorú z troch zábavno-edukačných aktivít.

O edukačnom softvéri Mapker

Mapker je editor podkladových máp, ktorý umožňuje používateľovi vytvoriť si vlastné obrysové mapy a výrezy z mapových diel, jednoduchou úpravou preddefinovaných máp. Vytvorenú mapu je možné uložiť na disk počítača, opätovne ju načítať, ďalej upravovať, dopĺňať, vytlačiť, prípadne exportovať do najvyužívanejších obrázkových formátov (PNG a JPEG). Edukačný softvér tiež obsahuje viacero interaktívnych súťažných a hravých aktivít na precvičenie a preskúšanie si zemepisných vedomostí.

Vo verzii 3 program obsahuje tieto mapy:

 • Slovensko
 • Česká republika
 • Afrika
 • Austrália
 • Ázia
 • Európa
 • Južná Amerika
 • Severná Amerika
 • Svet

S každou mapou je možné:

 • nastavovať viditeľnosť objektov mapy (napr. štátov, pohorí, riek atď.) a ich farebnosť
 • nastavovať viditeľnosť a polohu značiek/popisiek objektov a editovať text popisiek
 • pridávať vlastné značky
 • kresliť do mapy základné geometrické tvary, pridávať texty a manipulovať s nimi
 • exportovať celú mapu alebo jej časť ako PNG alebo JPEG obrázok
 • tlačiť celú mapu alebo jej časť

Program obsahuje aj tri zábavno-vedomostné aktivity:

 • Vyskúšaj sa! - z viacerých ponúknutých objektov je potrebné vždy vybrať ten správny
 • Traf sa! - je potrebné trafiť zameriavačom čo najbližšie k správnej polohe určeného mesta
 • Poskladaj! - presúvaním štátov ťahaním myšou je potrebné ich uložiť čo najpresnejšie na miesto kam patria

Ďalšie vlastnosti:

 • Lokalizácia používateľského prostredia do českého, anglického a nemeckého jazyka
 • Jednoduchá inštalácia v prostredí platformy Adobe® AIR®
 • Mapové súbory sa v operačnom systéme zobrazujú s vlastnou ikonou a ich otvorením sa spustí Mapker a načíta mapa
 • Meniteľná veľkosť okna aplikácie
 • Nástroje ovládania objektov mapy a kreslenia v samostatných plávajúcich oknách
 • Posúvanie mapy myšou alebo pomocou scrollbarov, zväčšovanie mapy koliečkom myši alebo z ovládacej lišty, dynamické nastavovanie zväčšenia mapy podľa veľkosti okna
 • Vizuálne nastavenie výseku mapy pre export alebo tlač
 • Upozornenie na zmeny v súbore mapy pri pokuse o načítanie inej mapy a ukončení práce s Mapker

Autori

Autor: RNDr. Štefan Karolčík, PhD, © 2016
Dizajn a programovanie: Juraj Hrabovec, Jaroslava Bačkorová, Michal Kostovský © 2016
Vyrobilo: STUDIO MAX MEDIA SK, s.r.o., © 2016
Mapové podklady: Doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD; RNDr. Štefan Karolčík, PhD,© 2016

Čo obsahuje

Mapker obsahuje 9 preddefinovaných máp, ktoré tvoria základ pre tvorbu vlastných obrysových máp a ďalšie interaktívne vzdelávacie aktivity:

 • Slovensko
 • Česká republika
 • Kontinenty: Afrika, Austrália, Ázia, Európa, Južná Amerika, Severná Amerika
 • mapa sveta

Obsah máp

Základom programu sú vektorové mapy, obsahujúce podľa typu mapy rôzne typy objektov, odlíšené na mape vlastnými ikonami:

 • Description: symbol jazera jazero, vodná nádrž
 • Description: symbol rieky rieka, vodopád
 • Description: symbol štátu VÚC, Kraje (mapa Slovenska, Česka), štát (ostatné mapy)
 • Description: symbol okresu okres, obec s rozšírenou pôsobnosťou (mapa Slovenska, Česka)
 • Description: symbol rezervácie chránené územie (CHKO alebo NP na mape Slovenska a Česka)
 • Description: symbol geocelku geomorfologický celok (mapa Slovenska a Česka), pohoria, nížiny, púšte (ostatné mapy)
 • Description: symbol mesta mesto
 • Description: symbol legendy hranica SR (mapa Slovenska a Česka), hranica svetadiela (Ázia, Európa), zemepisná sieť, mierka mapy (všetky mapy)
 • Description: symbol ostrova ostrov, polostrov (okrem Slovenska a Česka), svetadiel, kontinent (mapa sveta)
 • Description: symbol mora more, oceán (okrem Slovenska a Česka)

Aktivity

Mapker vo verzii 3 obsahuje tri zábavno-vedomostné interaktívne aktivity na precvičenie si zemepisných vedomostí. Aktivity je možné spúšťať bez ohľadu na práve editovanú mapu. Počas aktivity je editovaná mapa skrytá, po ukončení aktivity je možné pokračovať v jej upravovaní. Aktivity sa spúšťajú tlačidlami s názvom Aktivity na hlavnej lište:

 • Vyskúšaj sa! - táto aktivita testuje rozoznávanie rôznych typov objektov na pozadí slepej mapy. Program v každej otázke vykreslí niekoľko objektov (napr. 5 rôznych riek) so značkami bez popisiek. Úlohou súťažiaceho je kliknúť na značku správneho objektu. Po kliknutí sa ku zvolenej značke zobrazí popiska (názov objektu). Ak bola odpoveď nesprávna, zároveň sa doplní popiska ku značke správnej odpovede. Správna a nesprávna odpoveď sú navzájom farebne odlíšené.
 • Traf sa! - táto aktivita je zameraná na správny odhad polohy bodových objektov (napr. miest) na pozadí slepej mapy. Úlohou je kliknúť čo najpresnejšie do mapy na miesto, kde sa má daný objekt nachádzať. Po kliknutí program zabodne červenú vlajočku na označené miesto a zelenú vlajočku na správne miesto. Zároveň oboduje presnosť zásahu v rozmedzí 0-100 bodov.
 • Poskladaj! - táto aktivita je zameraná na správne určenie polohy plošných objektov (napr. štátov). Keďže predchádzajúce objekty z mapy nemiznú, pri dostatočnom počte otázok sa postupne vyskladá celá mapa. Do testu nie sú zahrnuté plošne veľmi malé objekty. V každej otázke sa uprostred slepej mapy zobrazí nový objekt vykreslený žltou farbou. Objekt je potrebné myšou potiahnuť čo najpresnejšie na jeho správne miesto. Po uvoľnení tlačidla myši sa objekt uloží na svoje správne miesto. Pokiaľ bola poloha určená dostatočne presne, objekt sa vykreslí zelenou, pokiaľ nie, červenou farbou. Ostatne uložený objekt je vždy vykreslený výraznejšou farbou, aby si bolo možné skontrolovať svoju odpoveď.

Každá z aktivít má v programe zadefinovaných niekoľko druhov testov pre niektoré alebo všetky mapy. Pre každý test je špecifický typ objektov, obsah podkladovej slepej mapy, obťažnosť a počet otázok.

Po skončení súťažnej aktivity sa test vyhodnotí celkovým časom a percentuálnou úspešnosťou.

Komu je určený

Edukačný softvér Mapker je určený hlavne učiteľom, žiakom a študentom na všetkých typoch a stupňoch škôl, ktorí pracujú s rôznorodými informáciami o krajine a Zemi.

Výborne sa hodí pri tvorbe vzdelávacích projektov, referátov, učiteľských príprav a testov, v ktorých využitie špeciálnych tematických máp výborne dopĺňa textové popisy a obrázkové prílohy.

Hlavne v predmetoch základnej školy (Vlastiveda, Prírodoveda, ďalej Geografia, Dejepis, Biológia, Slovenský jazyk a literatúra, Ochrana človeka a prírody (2. stupeň)) ako aj v predmetoch vyučovaných na stredných školách (Geografia, Biológia, Ekológia, Dejepis, Ochrana človeka a prírody, Náuka o spoločnosti) a vysokých školách (spoločenské vedy, prírodné vedy) sa jednoduché a rýchle vypracovanie obrysovej mapy, podľa zamerania a konkrétneho obsahu prednášky, vyučovacej hodiny, či projektovej prezentácie, môže stať veľmi efektívnym nástrojom zvýšenia kvality, názornosti a efektivity poznávania.

Mapker 3 je vynikajúcou pomôckou pre ľudí, ktorí potrebujú jednoduchou formou upozorniť na umiestnenie líniového, plošného alebo bodového objektu, lokalizáciu zámeru, rozmiestnenie vecí, či trasovanie cesty na akomkoľvek mieste na povrchu Zeme. Výber z deviatich podkladových máp zabezpečuje používateľovi vysoký komfort a maximálne zjednodušenie realizácie akéhokoľvek kartografického alebo priestorového zámeru.

Ukončenie predaja a podpory

Vývoj, predaj a podpora aplikácie Mapker bola ukončená na konci roka 2020 z dôvodu predchádzajúceho ukončenia vývoja a podpory platformy Adobe Air.

V prípade, že vlastníte oficiálne zakúpenú licenciu aplikácie Mapker a máte problémy s jej inštaláciou, kontaktujte nás prosím na adrese technickej podpory support[5vHmRY]mapker.sk.

Technické požiadavky

Program je určený pre platformu Adobe® Air® vo verzii 3.2 pre operačný systém Windows (Microsoft® Windows® XP, Windows Server 2008, Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, alebo Enterprise (vrátane 64 bitových edícií) so Service Pack 2, Windows 7, alebo Windows 8 Classic). Obmedzene funguje aj v operačných systémoch MAC OS X (verzia 10.6 a vyššie). Minimálne doporučené rozlíšenie displeja je 1024x768px.

Licenčné dojednanie

Aplikáciu a akékoľvek výstupy z nej (obrysové podkladové mapy a mapové výstupy) je dovolené využívať výlučne pre potreby vzdelávania a nekomerčných edukačných aktivít. Iné použitie je dovolené len s písomným súhlasom autorov. Akékoľvek zásahy do aplikácie alebo ktorejkoľvek jej časti, vrátane, no nie len, metód reverzného inžinierstva, zmien inštalačného procesu, konfiguračných súborov, súborov nápovedy, sú zakázané. Výstupy z aplikácie je možné použiť len s pripojeným logom aplikácie. Právne vzťahy neupravené zmluvne pri vydaní a distribúcii tohto produktu sa riadia zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Všetky práva vyhradené.